Dr. Járányi Zsuzsanna PhD egyetemi docens,érsebész,lézeres visszérkezelés

Piócákkal megszabadulni a visszérektől, Apa és fiú

Az átiratokat a Küldött diktálása alapján az Inkvizíciós Szék által kirendelt védőügy­véd régi recept visszér kenőcs a nagyvilág és az utókor okulására, mindazonáltal az írnoknak nem tiszte ítélkezni a szavak igazságtartalma felett.

A sors úgy hozta, hogy a krónikás ezekben az utolsó órákban egyben gyóntatója és lelki pásztora is volt az elítéltnek, amíg végigkövette a feloldozáshoz és az üdvösség­hez vezető keskeny ösvényen, s ezért talán a kelle­ténél nagyobb bepillantást nyert annak megkérge­sedett lelkébe, és piócákkal megszabadulni a visszérektől idegensége ellenére is közelebb került mély gyarlóságához.

Mint a piócákkal megszabadulni a visszérektől történelemben jártas olvasó szá­mára az bizonyára közismert, a Hideg Világ Kül­dötte - fiatal kora ellenére is - az egyik legna­gyobb fenyegetésnek bizonyult, amely az évtized el­ső felében megkörnyékezte az Egyisten birodalmát. Az kashpirovsky visszérkezelés szájról szájra terjedő pletykák és szóbeszéd szerint a Küldött a legsötétebb fekete­mágiában és egyéb tiltott, a klérikus dogmatika ál­tal szentségtelennek és istengyalázónak tartott tu­dományokban volt járatos, és nem mindennapi szellemi képességeit a birodalomszerte kiterjedt hálózatokkal rendelkező alvilági testvériségek és romlásszekták egyesítésének érdekében kamatoz­tatta.

A titkosszolgálati jelentések, az egyházi- és a világi per alatt felvett jegyzőkönyvek tanúsága sze­rint a Küldött a nyugati piócákkal megszabadulni a visszérektől féldomíniu­mainak egyikén át érkezett az országba, és pályája kezdetén a gyepűvidéken letelepített nekroszerafista nomádok, il­letve Gorvikból bevándorló ranagolita piócákkal megszabadulni a visszérektől segítségére támaszkodott hatalmi bázisa kiépítésé­ben.

Ezután kapcsolatokat és képviseleteket épített ki klánjának országszerte, a triátus ítéletho­zói alakulatainak és az egyházi boszorkányvadász mozgalmak minden erőfeszítése ellenére is. Ér­dekeltségei és ismeretlen indíttatású hatalmi tervei hamarosan már a királyi székváros nemesi udvara­inak életére is árnyékot vetettek, ezért mind a Má­sodik Arc Testvérisége, mind a Titkos Inkvizíció rejtett akciók sokaságával kísérelte meg felkutatni a klánfőnököt, elfogása és elítéltetése érdekében - ám hiábavalónak bizonyult a számtalan gyalogál­dozat.

Az elkeseredett nyomozás és a ravasz intri­kák visszérgyulladás elleni phlebodia a Küldött nyomában járó vadászko­pók egy kerek esztendővel később sem jutottak kö­zelebb prédájukhoz.

A hírszerző ágenseknek még azt sem sikerült kétséget kizáróan kideríteniük, pontosan melyik város, melyik klánmenedékházá­ban van a székhelye e rejtőző alvilági figurának. Egyesek Irganóra, mások Shadonra, megint mások egyenesen Tela-Bierrára, az egyházatyák városára gyanakodtak. A Küldött személye körül gyűrűző botrány pedig már-már elviselhetetlenné növeke­dett.

Végül a P. A Hi­deg Világ Küldötte, egy örökké természetellenes árnyékokba burkolózó, kivehetetlen arcvonású, re­kedt figura ugyanis az egyik fogvacogtató hajnalon önként jelentkezett a Fényességes Trónus Lovag­rend királyvárosi rendházának kapujánál, és azon­nal az ítélőszék elé szállíttatását kérte. A döbbenet annál is nagyobb volt, mivel ez közvetlenül az után történt, hogy egy biztosnak vélt, a Küldött elfogá­sára - külországi kalandozók bevonásával - állí­tott csapda kudarcot vallott.

Miután a kirendelt jogtudorok és az ügyben illetékes kamarillabizottság által előcitált tanúk kétséget kizáróan bizonyí­tották a Küldött - akinek valódi neve piócákkal megszabadulni a visszérektől ekkor, sem később nem került napvilágra - személyazo­nosságát, rögvest összeült mind a világi, mind az egyházi ítélőszék. Hamarosan egymástól függetlenül mindkettő halálos ítéletet mondott ki a vádlott­ra, olyan főbenjáró bűnök alapján, mint: kémke­dés, lázadásra való felbujtás, koronaellenes össze­esküvés, eretnekség, boszorkánymesteri mágiában való jártasság, szerafista paktum kötése, többrend­béli gyilkosság, illetve lélekpusztító bűbáj alkalma­zása.

A Küldött szemmel láthatóan zokszó nélkül fogadta a vádpontokat, sőt, egyes vélemények sze­rint megkönnyebbülni látszott, mikor kitűzték a közeljövőben végrehajtandó autodafé időpontját, akárha valami iszonyatos teher elöli végső mene­déket látna az exterminátusban.

E dokumentum jelentéktelen személyű lejegyző­je csak a tárgyalások második felében kapcsolódott be az ügybe, mint az örökké árnyékokban rejtező Kül­dött egyházi védőügyvédje és jogi, illetve lelki ta­nácsadója.

A védőügyvédi posztot nem kényszer­ből, inkább belső indíttatásból fogadta el, abban a hitben, hogy még korának legalantasabbnak, leg­gonoszabbnak vélt embere is megérdemli a lehető­séget, hogy bemutassa nézőpontját, és indítékaira fény derüljön.

Bár ez a tényleges esettel, a Küldött alvilági tevékenységével kapcsolatban nem történt meg, de a Hideg Világ Küldötte - aki kifogástala­nul beszélte a shadoni nyelv bíbor dialektusát - a­zon az hátfájás a visszerek miatt mégis magához hívatta azt az embert, akit - jobb híján kórtörténet a visszér megszabadulásáról legközelebbi bizalmasának hí­vott, mondván, egy olyan témával kapcsolatban kíván nyilatkozni, amely már régóta foglalkoztatja az ispotályok messzeföldön híres gyóntatópapját, ­azaz jómagamat Köszönöm, Fra Celestius, hogy eljöttél!

Ülj csak oda, az étkekkel teli tálcát tartó asztal mellé, én már nem fogom elfogyasztani az utolsó vacsorámat.

piócákkal megszabadulni a visszérektől melyik szülészeti kórházban visszeres szüléssel szülni

Valahogy elment az étvágyam ma éjjel. Tudom, nem lehetett könnyű átjönni az ispotá­lyokból e siralomház falai közé. És tisztában va­gyok vele, már így is sokkal többet tettél értem, mint érdemeltem volna, amikor próbáltál közben­járni az érdekemben, hogy alkalmasint bakó alatt, vagy gyorsan ölő méreg áldozataként végezzem az elevenen megégetés helyett, de hidd el, magam sem bánom, ha máglyán hamvasztják el a testem.

Ha az inkvizítor uraknak van egy kis esze, még azt a ke­vés hamut - ami megmarad belőlem - is széthordat­ják piócákkal megszabadulni a visszérektől széllel, ahogy ígérték. Így legalább biztos nyo­m nélkül múlik el hiábavaló és szégyenletes életem. Ki tudja, talán a klérusnak igaza van, s az exterminatus folyamata valóban kipurgálja lelkemből a lé­tezésem piócákkal megszabadulni a visszérektől, s legalább halálom után üdvösségre érdemesít. Ha ugyan van lelkem egyáltalán.

Az előfordulás okai

Nem azért hívattalak tehát, hogy még egyszer beszélj az inkvizítor urakkal. Krónikás tudományod keltette fel érdeklődése­met. De kérlek, vigyázz a szavaimat tartalmazó fóliánsra, és rendkívül óvatosan válogasd meg azo­kat, akik böngészhetik, mert ha a papok megtalál­ják nálad, külön máglyát szentelnek föl neki, és ak­kor vallomásaim hiábavalóak voltak.

Nem, atyám, nem arról a paktumról fogok be­szélni, amit a Sötétség Lakóival kötöttem. Az olyan tudás, amit halandó embernek nem szabad birtokolnia. Oly korszaka volt az az életemnek, melyet szeretnék elfelejteni és elfeledtetni. Már megbékéltem, atyám, piócákkal megszabadulni a visszérektől Isteneddel, és elfogad­tam, az utókor számára az lenne a legjobb, ha emlékem sem maradna.

Sokáig én is azt kívántam, bárcsak soha meg sem születtem volna, de most, hogy csupán ez az egy éjszaka van hátra életemből, úgy érzem, mégis beszélnem kell valakivel, mielőtt a vesztőhelyre kísérnének. Nyomot kell hagynom magam után, amire évezredek múltán is emlékeznek ezen a síkon. Nem piócákkal megszabadulni a visszérektől miatt kívánom ezt: ha csak rólam lenne szó, könnyű szívvel a sírba vinném minden titkomat, életem nyomorúságos emlékeit.

Elvégre a Kárpiton túl ú­gyis van, aki emlékezzék. Ám akkor az utókor nem ismerné Inuit, emléke elveszne velem együtt, mint­ha sose létezett volna, míg másokat - nála kevesebbeket - szegfűszeg illóolaj visszér ellen később is megénekelnek a dalnokok.

És amikor erre gondolok atyám, úgy ér­zem, ez piócákkal megszabadulni a visszérektől fáj, és ha nem mesélnék róla, ha nem lennék emlékének megjelenítője, az lenne a legborzalmasabb bűnöm mind közül.

Gyakori megbetegedések

Hisz ő volt az a nő, akit még egy magamfajta szörnyeteg is szeretni tudott. Ő volt az egyetlen, a­ki értelmet adott az életemnek. Az ő emlékéből fo­gok erőt meríteni a lángok perzselő agóniájában, és nem a Kárpiton túl, a Hideg Világban várakozó gazdáim dermesztő leheletéből.

Magamról elég annyit elárulnom: a raganok kö­zött születtem, azon a vékony földsávon, amit ma Fekete Országútnak neveznek kietlensége és emberi életre alkalmatlansága miatt.

  1. Horváthné meghal Vargáné a sifon előtt állt, és ki-kikandított a konyhába, ahol az ura nagy krákogva-hümmögve csoszogott a sut és az asztal közt, pipatömést mímelve vagy már tíz perce az idegesen remegő mutatóujjával.
  2. Ez egy bizalmasan kezelt levelezõ lista, így adatai semmiképpen sem kerülhetnek illetéktelen kezekbe!
  3. Mi a teendő ha a varikózus lába viszket
  4. Home Mi a teendő ha a varikózus lába viszket A 6 leghatékonyabb természetes mi a teendő ha a varikózus lába viszket teendő mi a teendő ha a varikózus lába viszket szer visszér ellen mi a teendő ha a varikózus lába viszket - Nem csupán megelőzheted.
  5. A Természetgyógyászat Kézikönyve [19n09or2vxnv]
  6. Miért duzzad a láb a visszeres műtét után
  7. A visszér erősen előrehalad

Amikor én ott éltem, még volt rajta élet, aznap veszett ott ki minden, amikor én eljöttem onnan. Anyámat sosem ismertem, meghalt, mikor krém ár visszér. Azt, hogy akkor már az apám sem állhatott mellette, csak onnan tu­dom, hogy még élek.

Tudod, atyám, nálunk népi hagyomány, hogy mikor egy anya meghal a szülés­nél, a gyermekét is vele kell ölni, amennyiben túl­élné a világrajövetelt. Persze a mindenütt bölcses­séget kereső Krad-lovagok máig sem értik, miként alakulhatott ki ilyen kegyetlen szokás egy hajdan szilaj, a túlélést mindennél többre becsülő nomád népnél, még ha e népet le is telepítették időközben.

Igaz, e bölcs lovagok elfeledkeznek arról, hogy valaha a Fekete Határ mögül törtek ki az elődeink, s ott az adókat ma is vérben és velőben mérik nemes­fém vagy termény helyett. Engem az öregedő bábaasszony vett magához, majd északra menekült az előítéletek elől, és új lakhelyünkön, a Városállamokhoz tartozó Hidr'g Kuldban már mint özvegy, saját későn született gyermekét egyedül nevelő asszonyka mutatkozott be.

Nem tudom, mit gondolhatott szegény fejével, amiért így áthágta az ősi szokásjogot, és magára haragította a szellemeket. Tán egyedül érezte ma­gát, hisz meddő lévén sosem lehetett férje, és úgy hitte, az ősök hallgatták meg az imáit, mikor kuny­hójába vezették a nincstelen, senkinek sem hiány­zó, szerencsétlen asszonyt, aki egy élő és egészsé­ges gyermeket hagyott rá. Erről persze csak a halá­los ágyán beszélt nekem, akkor is kurtán, kérdése­imre makacsul összeszorított szájjal válaszolva, amikor elvitte a tüdővész tizenkét esztendővel ké­sőbb.

Abban az évben, amikor piócákkal megszabadulni a visszérektől minket a kráni sereg. Tudod, atyám, mi, akik a Fekete Határ tőszom­szédságában, az U'Cheoli havasok lábától keletre elterülő, a Keskenypuszta szájából nyíló síkságo­kon élünk, mindig is tudatában vagyunk a veszélynek, hogy bármikor kicsaphat ránk a khatif hadu­rak valamelyike, bármely, csak általuk érthető ok­okból.

Ám az piócákkal megszabadulni a visszérektől portyákról szóló híradásokat úgy fogad­juk, megtörténésük lehetőségével csak úgy számo­lunk, mintha természeti csapásokkal állnánk szem­be: akár a pusztákat végigtaroló futótűzzel, a piócákkal megszabadulni a visszérektől végigverő jégesővel, vagy a fákat kidöntő szélviharral.

Kivédeni nem tudjuk az ilyen átkot, és legnagyobb szerencsénk­re oly ritkán következik be, hogy a legtöbben kö­zülünk egy életet leélhetnek anélkül, hogy valaha is dolguk akadna a khatifokkal.

Világirodalmi folyóirat Alapítva: október TARTALOM

De a pokol tornácán eltöltött élet, a tiltott mezsgye közelsége óhatat­lanul árnyékba vonja szívünket, megmérgezi álma­inkat, s bár hangosan soha nem mondjuk ki, éle­tünk úgy telik, akárha egy lecsapni készülő hóhér­pallos pengéje lebegne a fejünk fölött.

Piócákkal megszabadulni a visszérektől külön hangsúlyt fektetünk az ősök szellemeivel való szö­vetségre, jóindulatuk elnyerésére, nehogy megha­ragudjanak ránk, és engesztelhetetlen dühükben el­felejtsenek idejében ómeneket küldeni a közelgő vészről. Amikor azonban a birodalmi légiók és ork se­gédcsapataik elözönlötték a világot a Dúlás esztendejében, minket semmilyen előjel nem figyelmez­tetett, egészen addig, mikor már a határainkban áll­tak a zord bércekből alászálló fekete seregek.

Az Államszövetség határától ennyire nyugatra nyoma sincs mentalisták kiépítette fürkész-hálónak, mely a határokat átlépő ellenséget észlelné, s riasztaná a közeli településeket: eljött a futás ideje.

A sámánok Eleven Zotgejt-tudatának, az adott vidéken élő összes sámán szellemének összekapcsolódásából született üzenetközvetítő- és riasztórendszernek mifelénk közel kétszáz esztendeje nem volt idéző­mestere: a puszta öregsámánja megharagudott ránk, egyszerű népekre valami rejtélyes okból, és elzárkózott egykori tanítványai elől a közeli láp­ban, Gruthban.

Nagysámán nélkül az Eleven Zot­gejt magját adó Ősszellemet nem lehet megidézni, a mentális háló pedig használhatatlan Ősszellem nélkül. Így csupán az önálló akarattal bíró szelle­mekben bízhattunk, akik ezúttal cserbenhagytak bennünket.

GYÓGYÍTÁS ORVOSI PIÓCÁVAL 1 rész

Úgy hiszem, atyám, az én életem, a puszta létezésem lehetett az a bűn, amely halálra ítéltette az alföld csaknem összes lakóját, és eltö­röltette még a létezésük emlékét is, településeik romjaival együtt. Igen, atyám, hiszem, mert másban hinni, abban, hogy pusztulásunk nem volt egyéb, mint teljesség­gel értelmetlen, a történelem vak szeszélyéből, az is­tenek gonosz tréfájából bekövetkező hiábavaló po­csékolása az élet szentségének, nagyobb kínt jelen­tene lelkemnek, mint amit el tudnék viselni.

A fergeteg áttaposott rajtunk minden piócákkal megszabadulni a visszérektől és kegyelem nélkül, akár a málhás állatok a patáik alatt rekedt férgeken. Még csak piócákkal megszabadulni a visszérektől is mi voltunk a hadjárat célpontjai, csupán útba estünk. Emlékszem atyám, könyörtelen élességgel em­lékszem arra a tavaszi napra, mert az ősök bünteté­seként kitörölhetetlen kristálytisztasággal égett el­mémbe a kép, amikor először pillantottam meg őket.

A falu határában, az ugarföldeken legeltettem a közös bivalycsordát, mikor a verőfényes, felhőtlen délutáni égen váratlanul fekete füstfellegek ma­gasba szökő oszlopaira lettem figyelmes arrafelé, ahol az Ördögnyelv hegységének keleti nyúlványai az égre merednek.

Hogy megnézzem, mi lehet az, felkapaszkodtam egy közeli, évszázados platánfa lombkoronájába. Eltartott egy ideig, míg olyan ma­gasságba másztam, ahonnan a sűrűn növő zöld le­velek takarásából kikémlelhettem a hosszan elnyú­ló pusztára, és a panorámát lezáró, a szomszédos falu birtokában levő dombokra, de balsejtelemtől elszorult szívvel láttam, ahogy az eget elborító sö­tét fellegek azon is túlról erednek, szinte összefüg­gő falat emelve a nyugati horizont elé.

PIÓCA, MINT VÉGSŐ MEGOLDÁS - Nyirokcentrum Debrecen

Ekkor hal­lottam meg piócákkal megszabadulni a visszérektől fa körül bóklászó, addig békésen ké­rődző állatok ideges bőgését, és észrevettem, hogy az ágak körülöttem és alattam ütemesen hajladoznak.

Majd megéreztem az ezt kiváltó, egyre erősödő, bár egyelőre még gyenge remegését a földnek, ami mintha a föld szívének dobogása lett volna. Tudtam, ilyesmi előidézésére csak valami hatalmas, szélsebesen közeledő tömeg képes, ami végzetes események bekövetkeztét je­lezte.

piócákkal megszabadulni a visszérektől

A hátam mögül, a falu házai felől kórusban felharsanó, egymással versengő kutyaugatás szóla­mait hozta a szél.

Azután, ahogy a távoli dombhajlatokat figyel­tem, váratlanul magasba nyúló kopjafejeket, há­rom sarlós birodalmi címerrel díszített zászlóruda­kat, filigrándíszes hadijelvényeket pillantottam meg előbukkanni a dombok túloldaláról, mint ahogy a vízszint alól felmerülő búvármadarak buk­kannak fel a habok közül. Majd leszédültem ijed­temben a kilenc láb magasból, amikor a nyújtózko­dó jelvényeket követve mattfekete páncélos, ördöngős fenevadakra emlékeztető hátasaikat kihí­vóan táncoltató idegenek emelkedtek elő az álta­lam már belátható dombtetőre, és végeláthatatlan sorokban vágtató csatlósaikkal, egekbe szálló por­felhővel a nyomukban megindultak az irányomba.

Valgorect – hatások, vélemények. Hol lehet vásárolni Magyarországon? | Savannah Business

A félelem valóban természetfeletti képessége­ket adhat az embereknek, mert én olyan gyorsan kúsztam le a fa felső ágairól, hogy rendes körülmé­nyek között nyakamat szegtem volna, most mégis sértetlenül értem földet, ahogy fürgén a falu felé ve­gyem az irányt. Ehhez meg kellett kerülnöm a remegő föld dobogásától megzavarodott gulyát, a mind idegesebben mocorgó, ide-oda forgolódó állatokat. Ahogy azon­ban a vágtázva közeledő lovasság zaja egyre hangosabb lett, és a lassan menekülésre hajló vá­gómarhák mind ingerültebben kezdtek bőgni a fü­lem mellett, rádöbbentem: minden igyekezetem dacára sem fogom tudni piócákkal megszabadulni a visszérektől örökké gyógyított visszér visszér vélemények a falut, hogy figyelmeztethessem az atyafiakat a piócákkal megszabadulni a visszérektől vesze­delemre.

Ráadásul hamarosan kiérek az emberma­gas bivalyok takarásából, és akkor engem is meg­pillanthatnak a közeledő khatifok, és elsöpörnek a jószágokkal együtt. Belátom, atyám, akkor és ott nem is merült fel bennem a hősénekekbe illő virtuskodás, nem vágytam szembeszállni a szökőárként özönlő fene­vadak seregével, csak az járt az eszemben, hogy minél előbb félreálljak a közeledők útjából és el­bújjak valahová, ahol még maguk az Istenek sem találnak rám. Ha emiatt bárki az irháját féltő gyáva cenknek nevezne, javaslom, nézzen előbb egy szál magában, fegyvertelenül farkasszemet egy közele­dő piócákkal megszabadulni a visszérektől, amit ráadásul a démonok ivadékai indítanak ellene.

Hanem ekkor került utamba az ugar melletti parcellákat tápláló öntözőcsator­nák kútja, és én hirtelen riadalmamban gondolko­dás nélkül feléje vettem az irányt, hogy a vederbe, és az azt felfüggesztő láncba kapaszkodva alá­ereszkedjek a mélybe, ahol nyakig a jéghideg víz­be merülve a khatifok biztos nem vesznek észre.

Hangos csattanással csapódtam a vízbe, ahogy a csörlő aláeresztett az akna sötét mélységeibe, és csak azután kezdtem el mérlegelni, mekkora hibát követhettem el azzal, hogy egy kiút nélküli menedéknek számító kútba vetettem magam.

Úgy em­lékszem, még a nyelvem legvégét is elharaptam a becsapódáskor, könnyeimmel küszködve kellet megbirkóznom a fájdalommal és a számba gyűlő sós ízű vérrel, miközben belecsobbantam a jéghi­deg vízbe.

Máig nem értem, miként bírhattam ki odalent oly sokáig, vacogva a hidegtől és a rettegéstől, miközben elkékült kezeim elgémberedtek a ka­paszkodástól és fogaim össze-összekoccantak a félelemszülte remegéstől, de kerek két napot vára­koztam odalent a kút mélyén.

És mondom neked, atyám, olyan pokoli két napot még senki sem élt meg azok közül, akiket ismersz, mint én akkor. Mert bár számításom bevált, és a kútba senki még csak bele sem pillantott, de odalent talán mégis iszonyatosabb volt a felszínen elvonuló hordák minden megmozdulása, a piócák beállítása piócákkal megszabadulni a visszérektől kismedence visszérgyulladásához, piócákkal megszabadulni a visszérektől semmivel nem befolyásolhatom a történéseket.

Mert látni ugyan nem láttam a krániakat, de hallottam minden felszíni lépésüknek, elvetemült gaztettüknek a visszhangjait a mélyben, és ez elég volt, hogy lázálmos víziókat, hagymázas fantazmagóriákat okozzon nekem mind a mai napig, ha megpróbá­lom elképzelni őket.

kompressziós fehérneműt vásárolni visszér ellen népi környezetek a visszértágulatoktól

Először a pokoli ménjeiken vágtató lovasságot hallottam, amint megállás vagy lassulás nélkül ke­resztülgázol az általam őrizetlenül piócákkal megszabadulni a visszérektől állato­kon. A kút falából földdarabok és kőszilánkok hul­lottak a nyakamba és a már amúgy is fodrozódó vízbe, ahogy az egész határ megremegett a vágtató lábak ütlegeitől.

A paták felverte por ködként szi­tált a kút szájánál, a dübörgés szinte fülsüketítő volt. Ebbe piócákkal megszabadulni a visszérektől időnként zavart bele egy-egy bivaly fájdalmas, halálhörgésbe fúló bőgése, ahogy a monstrumok - lassítás vagy kerülő nélkül - átta­postak rajtuk.

De a legijesztőbb mégis az volt, hogy a förmedvény hátasok lovakra jellemző nye­rítés és horkantás helyett farkas vonításához és medve morgásához hasonló üvöltéseket hallattak. Ekkortájt kezdte valaki félreverni a tűz­jelző kolompot a faluban, ami nagy riadalmat okozhatott a kutyák ugatásától már valószínűleg amúgy is éberré vált gazdák és családjaik közt. Aztán valahol odafent felhangzottak a harci kürtök hadjelei, és a következő pillanatban a kút szája felett - ami piócákkal megszabadulni a visszérektől a szállingózó por ellenére is világosan ragyogott - elsötétült a világ, hangos siví­tással és suhogással telt meg, ahogy valakik ezer­nyi nyílvesszőt - köztük szurokkal és naftával égő darabokat - küldtek az útjára a dombok irányából, feltételezhetően átlőve a lovasok feje fölött, a ro­ham megállítására készülődő falut véve célba.

Majd észveszejtő üvöltözés, halálsikolyok, jajveszékelés és kétségbeesett óbégatás távoli hangjai ju­tottak el hozzám, csaknem egyszerre zengett fel e kakofónia több száz torokból, a lángra kapó tarló sercegésével és az átlyuggatott házfalak recsegés-ropogásával együtt.

Hochgeladen von

A csatatérré változott falu felől szálló hangok között voltak olyanok is, amelyekről el sem tudtam addig képzelni, hogy emberi torokból jöhetnek ki hason­lók. A lobogó lángok, a felszálló füst, és a menet közben a kút mel­lett elszáguldó lovasok felverte por egyvelege vég­leg elhomályosította a napot.

Az artikulálatlan han­gok többsége azonban rövidesen tragikus hirtelen­séggel elhalkult. Ekkor már tudtam: a falunak nin­csenek túlélői.

Majd váratlanul az íjászokat szállító harci jár­művek döcögésének hangjai szűrődtek le hozzám. Ezek már lassú, majdhogynem kényelmes tempó­ban követték az előbb rohamra kenőcs visszér ár lovasságot, tudván, úgysincs már miért sietniük.

Ezeknek a harciko­csiknak és az őket követő málhás állatoknak az át­vonulása tartott a legtovább, hisz nemcsak aznap, de a mészárlást követő éjszaka alatt is folytatódott, míg a továbbra is parázsló tüzek hamis hajnalpírba vonták az piócákkal megszabadulni a visszérektől a mélyből látott világ szeletét.

Vitalitás tippek a Vitallandtól

Utóbb végiggondolva, a harci járművek közt lehet­tek társzekerek és hadtápot szállító kocsik is, hisz túl sokáig tartott az elvonulásuk. Végül, amikor láttam, hogy senki sem lassít azért, hogy engem szemügyre vegyen a kút mélyén, oda­szíjaztam magam a lánchoz.

A végkimerültségtől és az elcsigázottságtól elgyötörten el-elszenderül­gettem egy fertályórácskára, percekre, hogy aztán lidérces álmaimból egy-egy hirtelen fenti zajra, hátborzongató vinnyogásra riadjak. A tüdőm már szúrt a nyirkos levegőtől, amibe égett hús, rothadás, ürülék és más meghatározhatatlan szagok bű­ze vegyült.

Könnyíteni magamon csak ugyanabba a vízbe tudtam, amiben én is rejtőzködtem. Enni piócákkal megszabadulni a visszérektől reggel óta nem tudtam, ami talán áldásos is volt, hisz valószínűleg úgyis felöklendeztem volna félelmemben és undoromban mindent. Mindezen túl, őszintén megmondom, máig nem értem, miért nem fagytam halálra odalent. Rettegésemben hal­kan suttogva-énekelve az ősökhöz fohászkodtam, üres, jelentés nélküli mantraként sorolva az imákat, amik megnyugtató ismerősként kötöttek múltam, egykori otthonom örök, biztonságosnak vélt köze­géhez, a hirtelen ellenségessé és tébolyítóan ide­genné vált, piócákkal megszabadulni a visszérektől világgal szemben.

Már hajnalodott, mikor lázálomszerű delíriu­momból újfajta zajok riasztottak: egyenletesen me­netelő, szinkronban lépegető gyalogosok felvonu­lásának a zaja. Lépteik ütemét hangos harci dobok indulója vezérelte, minden dobütésre mennykőcsa­pásszerű robajjal vágódott egyszerre a földhöz a tízezernyi páncélba bujtatott talp, kisebb földren­gést okozva. Földdarabok és kőszilánkok hullottak a kút falából az arcomba.

Szinte magam előtt láttam a vének meséiből ismert, obszidiánszerű élővértbe és éjszí­nű acélba bujtatott, kifejezéstelen zordságot mintá­zó, szemrés nélkül a világba tekintő maszkokkal takart arcú khatif figurákat, ahogy a halálos fenye­getés eleven szobraiként hosszú, szabályos sorok­ban vonulnak kelet felé.

piócákkal megszabadulni a visszérektől visszér a hát kezelésén

A meglóduló fantáziaké­pek hatására a rettegés újabb hullámai csaptak át fölöttem.