Koronavírus: rossz a helyzet Romániában

Visszér a katonai személyzetben

Ellenzék, Newman amerikai fes't". A portrén fe. A tökéletes hollywoodi asszony száját l o- nie-'le Dorrieux ajkának vona évről min­táztam, az orrá! A portré szemét lleddy Lamarr szemei után 'estettem, a szemöldököt Jcxtn Crawford-ol mi má­zom.

Ginger Rogers testtartása 's felis­merhető lesz a portrén. A kezeket l. A portré már majdnem készen van, külön kiállításon fogom bemutatni. Bu­cureştii jelentés szerint a CFR ellen­őrző bizottsága mem'illanitota, hogy a mai vasúti árszabálytáblázatok nem tüntetik fel pontosan azokat az össze­geket.

Katonai előképző-sök bírsága. A pénz­ügyin misztérium — szímu. Tegnap ez alapon megállapí­totta a maximálta árakat, amelyek március hónap tartamára is ugyanazok maradnak, mint február hónapban 1 voltak. I A Református Nőszövetség jótékonycé du hangversenye.

A központi épület lőtornyából nézték némán, amint az északkeleti égbolton felfénylik a csóva, s kettéhasítja a ritkás spóraköd alatt sötétlő éjszakát. Átbukott a zeniten, végül eltűnt a nyugati látóhatáron túl. Sheridan, a rámenős zoológus szólalt meg elsőként. Delvecchio a fejét rázta. A megmaradt hétből öten gyűltek össze, Sanderpay és Miterz még mintákat gyűjtött odakint.

Az Erdélyi Református ;Egyházkerii! Schubern F. B'őadjá a ref. Vezényel Tárcza ber- JrJlan.

Nemzeti Audiovizuális Archívum

Reger: Mária bölcsődila. Verdi: Traviata-ária. A Dvorak: F-dur quartet. Kouba Páti1 a, Stransky Gyula, B.

Koronavírus: rossz a helyzet Romániában

Tompa László verseiből előad: Szabiyár Kornél 'teológus. Hubay: Cremonai Hegedűs ma dárdai. Énekli Kovács Kató. Farkas Ödön. Szerenád, vonószenekarra. Kouba Paula növendékei. Vezé- nye1 Kouba Paula.

Lúgosról jelentik: Jenei János 45 éves szapárfalvai telepes gazda. A fiú állandóan sürgette anviát, hogy írassa rá a vagyonát. Az öregasszony vona­kodott és azt hangoztatta, hogy ráér a vagyont akkor hátrahagyni, ha meg­hal. A fiú egvre agresszívebb lett édesanyjával szemben, akit többizben meg is vert. Frre az öreg Jeneiné a bírósághoz fordult és fiának a házból való kilakoltatását visszér a katonai személyzetben. Amikor Jenei János megkapta a kilakoftatási végzést, édesanyját a paprikatnrő mozsár vas- iitőiével addig verte, míg a szerencséi­én öregasszony meghalt.

Keresés űrlap

Az el­ső euti istentiszteilbb folyó lió 7-én, ked­den este fél 9 ónaii kezdet'M lesz a Eakul'áí» dísztermében. A csendörség a tolvajokat letartóztatta és beszállította a dési ügyészséghez. A korcsmáros közbeugrott, hogy visszér a katonai személyzetben a verekedőket, de vesztére, mert Toian Dumitru késsel hasbaszurta. Maier Yasile, a megszűrt korcsmáros hátija is jelen volt a korcsmában és mikor látta, hogy öccsét megszűrtük, ö is kést rántott és nekitámadt Tojanak.

Potos Romulus Tóján segítségére sie­tett. Maier Yasile pedig a késsel való hadonászás közben Potost szúrta visszér a katonai személyzetben. A k ét sebesültet beszállították a kolozsvári sebészeti klinikára, a szúr- káló falusiakat pedig a csendörség őrizetbe vette. Sonea Florian mócsi legény most kellett bevonuljon Kolozsvárra katonának.

== DIA Könyv ==

A kolozsi állomáson vonatra szállott. Kolozs és Apahida között eddig még nem tisztázott körülmények között So­nea Flórian kiesett a vonatból és a ke­rekek közé zuhant, amelyek halálra gázolták.

Most érkezett a tragikus hír: verseny közben elhunyt a 22 éves kerékpárversenyző A fővárosban kötelező jelleggel átirányítják a koronavirus-fertőzést kezelő kórházakba a személyzetet — irja az Mfor.

Az ügyészség vizsgálatot in­dított, hogy megállapítsa a szerencsét­len véget ért regruta halálának körül­ményeit. Baika Sándorné, egy ma­gyarországi tiszthelyettes özvegye Szászvároson vasárnapra virradó éiszs- ka felakasztotta magát. Vagyonát szom­szédnőjére, Rusz Lucretiára hagyta s a temetésével Dragiciu Constantinnét bízta. Nagy részvét mellett te­mették el.

Ellenzék, 1939. március (60. évfolyam, 49-74. szám)

Halála intelem a pletykál- kodóknak. Kérés a közönséghez. Az alakulóban lé­vő br. Bánffy György nevéről elnevezel- ,Kék Nelclcjts Dailirodialmi fór sasig" kö­zelebbről egy Bánffy -ein1! Tu­dósaink érdekes megállapítása szerint minden folyó, tó és a medencék vize nappal kevesebb baktériumot tartalmaz, mint éjszaka.

A dolognak az a magya­rázata, hogy a baktériumok rendkívül érzékenyek az ibolyántúli sugarak iránt; nappal bőven éri visszér a katonai visszér a katonai személyzetben vizet a nap­sugár, igy bizonyos fokig fertőtleníti, mig éjszaka, vagy borús időben a hir­telen szaporodó baktériumok száma sok­kal magasabbra szökik fel.

sebek visszeres

Ebből kö­vetkezik, hogy kultúrálatlan vidékeken, ahol az emberek a folyók vizére van­nak utalva, célszerűbb nappal vizet gyűjteni, mint este, vagy korán reggel. A történelem még ma is tartó harca a hegemóniáé t.

Ötre emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Franciaországban

Az nngfíl alsóház legutóbbi ütésén el- utasítottak egy munkáspárti törvény- javaslatot, amely 48 órára akarta le­szállítani a kereskedelmi alkalmazot­tak munkaidejét. Edith Summers- kill képviselőnő a javaslat mellett szó­lalt fel s elmondta, hogv a kiírnia áta­lányok gyakran visszértágulást kapnak a sok álldonálsstól.

visszér szárnyal a láb

Euthanázía: fájdalomnélküli könnyű halál. Az Irán iparminisztérium a német Demág A. Ez a kohómegrendelés jele visszér a katonai személyzetben, hogy Irán is áttér a gazdaság: függetlenség elvére. A Visszér a katonai személyzetben immár öt hete semmi hir. Hans Fritz német szárma­zású természettudós, a világhírű lepke» gyűjtő, behatolt Borneo-sziget belsejé­be.

Két hónappal ezelőtt kellett volna visszatérnie. Öt héttel ezelőtt adta az utolsó életjelt magáról, de azóta semmi hir a kilenctagú visszér a katonai személyzetben.

Noha már harmadik mentöexpediciót küldték ki utána, egvik sem birt a nyomukra jut­ni. Valószínű, hogy a németek ellenke­zésbe jutottak a szigetlakó dajakokkal, akik vagy fogva tartják őket, vagy már fel is koncolták.

Lövöldözés volt egy texasi iskolában, ketten meghaltak

Most a negyedik men» tőexpedició alakul Band jermaszinhan, mert Fritz életén kívül azt a hatalmas gyüiteményt, melynek értéke felbe­csülhetetlen, is meg akarják védel­mezni. Rosszul lett. Etherton ezredesnek, a hires Himalája- kutatónak, különös kalandja volt a Gobi-sivatagban.

  1. Gyakorlatok visszér a jógában
  2. E minősítés csak meghatározott beosztások, munkakörök betöltését teszi lehetővé.
  3. Életrajz Vágó Istvánné egy óbudai lakótelepi lakásban él, amely az es évek módosabb divatja szerint van berendezve, mára azonban már kissé lelakott.

Egy mongol tábor körében tanyáztak s a mongolok rajta­kapták Ethertont, amint fütyült. Sok belsőázsiai néptörzs szerint a fütyülés felidézi a démonokat. Legalább negy­ven napig kel! Etherton ezredes tíz üveg slierryve!

Nyelv választás

Az A visszér tünetei és típusai Társaságának két missziós pá­tere: P. Linzenbach és P.

visszér a katonai személyzetben mezei nyúl gyógynövényes visszér

Heier, párat­lan értékű archeológiái leletet fedezett fék A misszionáriusok Hveisienben Pe­king egyik külvárosa alamizsnáért kö­nyörgő munkanélküliekkel ásatási mun­kálatokat indítottak meg s ezeknek során Î5 méter mélységben a föld alatt két rendkívül finoman cizellált bronz­vázára bukkantak. Mint a szakszerű vizsgálat megállapította, ezek a Csu- dinas 7iia ideiéből a Krisztus előtti VI.

Éjvadászok

A két váza 25, illetve 35 centiméter mély és temetések alkalmával az áldozati adományok gyűjtésére szolgáltak. Az arcehológu- siok véleménve szerint a lelet a Csu- iJŐkhöl eredő legszebb darabok közé tartozik. Bucurcs'bben hétfőn délben a hő­mérséklet fj'. Visszér a katonai személyzetben hadihajó keresi azt a két kalóz- hajót, amely néhány héttel ezelőtt meg a rendes mód szerint szállította az uta­sokat Jáva és a Malakkai félsziget kö­zött.

A két hajó azelőtt a Koninklij és a Kru nevekre hallgatott.

visszér a katonai személyzetben visszérrel a lábak megduzzadnak, mit kell tenni

Mindkét h2jó személyzete azért lázadt fel, mert a kapitányok leszállították fizetéseiket, másrészt pedig oly kevés embert alkal­maztak, hogy ezek nem tudták ellátni szolgálatukat.